วันที่   8   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมสัมมนาครูผู้รับผิดชอบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และขยะและสิ่งแวดล้อม  152  นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  30  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ระบบดูแล  20  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-12.00   - ระบบดูแล  20  นายสิรวิชญ์ แสนดี