วันที่   7   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สังกัด สพม.33 ด้วยProject และ Service Base Learnin เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นพลเมืองโลก  90  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง