วันที่   20   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 -   - กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด  80  นางปาณิศา เรืองแสง