วันที่   3   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  120  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - การติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาฯ(eMENSCR)จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  10  นางปาณิศา นิเลิศรัมย์