วันที่   14   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประเมินชมรมจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ 1  80  นางปาณิศา เรืองแสง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ  30  นางปาณิศา เรืองแสง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์  40  นางสาวพัชรา เพ็ชรดี
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-12.00   - ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ รูปแบบทวิศึกษา  20  นางปาณิศา เรืองแสง