วันที่   5   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมของสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  15  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."  20  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์