วันที่   13   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - - เตรียมจัดสถานที่เพื่อรับการประเมินชมรมจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ 1  30  นางปาณิศา เรืองแสง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมเด็กดีมีที่เรียน  100  นางปาณิศา เรืองแสง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์  50  นางสาวพัชรา เพ็ชรดี