วันที่   22   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการสิ่งแวดล้อม  152  นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์