วันที่   17   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - รับรายตัวพนักงานราชการ ครั้งที่ 2  10  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - รับการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2  60  นางปาณิศา นิเลิศรัมย์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมคกก. รับเอกสารย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.โรงเรียน  10  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ประชุมทบทวนร่างTOR จัดซื้อครุภัณฑ์ดต๊ะเก้าอี้นักเรียนรัดับมัธยมศึกษา ประจำปี2563  30  นางสาวพิมพ์ชนก ฤกษ์ทายี