วันที่   23   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานและแนวทางการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS)  120  นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น