วันที่   16   สิงหาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - รับเอกสารย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผอ.โรงเรียน  10  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน