วันที่   4   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - เก็บรักษาข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562  20  นายพิจิตร อุตตะโปน
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - พิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน  10  นายสิรวิชญ์ แสนดี