วันที่   11   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(EGP)สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี2563  60  นางสาวปานา พะน้ำเที่ยง