วันที่   14   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - กลุ่มวิชาชีพครูอำเภอเมืองสุรินทร์ ๔ ได้กำหนดวันประชุมสมาชิกสามัญใหญ่ประจำปี ๒๕๖๒  15  นายอภิชัย พิศโสระ