วันที่   12   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 -   - รายการ " นพุธเช้า ข่าว สพฐ." ระหว่างเวลา ๐๗.๔๐ - ๐๙.๐๐.  20  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์