วันที่   20   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลการหักชำระหนี้บุคคลที่สามระดับโรงเรียน  100  นางสาวปานา พะน้ำเที่ยง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมประธานสหวิทยาเขต พิจารณาอัตราว่างและยืนยันความต้องการวิชาเอก สายงานการสอน (ว16)  15  นายชยานันต์ สงวนศรี