วันที่   18   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประคณะอนุกรรมการกีฬา สพม. 33  20  นายสิรวิชญ์ แสนดี