วันที่   19   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ -   - ประชุมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ระหว่างเวลา ๐๗.๔๐ - ๐๙.๐๐ น.  20  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์