วันที่   29   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การจัดสอบข้อสอบมาตรฐาน ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2562  24  นายพิจิตร อุตตะโปน