วันที่   24   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประธานสหวิทยาเขต และคณะอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ สพม.33  25  นางปาณิศา เรืองแสง