วันที่   25   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards ประจำปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  135  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   -  ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards ประจำปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  20  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   -  ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards ประจำปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  15  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง