วันที่   26   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ -   - ประชุม Conference รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  20  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์