วันที่   27   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ติดตามผลการดำเนินโครงการอาชีพเพื่อการมีงานทำ “1 ไร่ 1 แสน”  25  นางปาณิศา เรืองแสง